Note to disclaimer

liability, content and hyperlinks

Inhoud van het online-aanbod
HC24 - hierna "eigenaars" genoemd - zijn niet verantwoordelijk voor de actualiteit, juistheid, volledigheid, kwaliteit en constante beschikbaarheid van de beschikbaar gestelde informatie noch voor het uitblijven van enige andere technische storingen. Aansprakelijkheidsclaims die betrekking hebben op materiële of immateriële schade, die door het gebruiken of het niet gebruiken van de aangeboden informatie of door het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie werden veroorzaakt, zijn over het algemeen uitgesloten, voor zover er niet bewijsbaar sprake is van opzet of grove nalatige schuld van de zijde van de eigenaar.

De eigenaar behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de website of het gehele aanbod zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, uit te breiden, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief te beëindigen.

Verwijzingen en links
Deze website bevat als informatie ook overeenkomstig gekenmerkte links of verwijzingen naar websites van derden. De verantwoordelijkheid voor deze externe inhoud ligt uitsluitend bij de aanbieder, die de inhoud paraat houdt. De eigenaar bemiddelt alleen de toegang voor het gebruik van deze inhoud. Bij de eerste verbinding met een ander internetaanbod wordt de inhoud ervan onderzocht om te zien of dit tot eventuele civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid leidt. Op de huidige en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte/verbonden websites is echter geen invloed. Daarom distantieert zich de eigenaar van alle inhoud van alle gelinkte/verbonden websites die na het aanklikken van de link werden gewijzigd.

Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en vooral voor schade, die uit het gebruik of niet- gebruik van informatie van een derde partij ontstaat is uitsluitend de aanbieder van de website waarnaar werd verwezen aansprakelijk en niet degene die via links op de respectievelijke publicatie slechts verwijst.