Note to disclaimer

liability, content and hyperlinks

Innholdet i onlinetilbudet
HC24 - heretter kalt «innehaver» - overtar verken garanti for aktualitet, riktighet, fullstendighet, kvalitet eller tilgjengelighet til enhver tid for den informasjonen som stilles til disposisjon, ei heller for at ikke andre tekniske feil kan oppstå. Garantikrav som refererer til skader av materiell eller ideell art, som oppstår på grunn av bruken eller ikke-bruken av tilbudt informasjon eller som forårsakes av bruk av feil eller ufullstendig informasjon, er prinsipielt utelukket så fremt ingen beviselig forsettelig eller grov uaktsom forvoldelse foreligger fra innehaverens side.

Innehaveren forbeholder seg uttrykkelig retten til å endre, supplere, slette deler av sidene eller det totale tilbudet eller å innstille offentliggjøringen midlertidig eller endelig, uten spesifikk varsel.

Henvisninger og lenker
Dette nettstedet inneholder som informasjon også tilsvarende merkede lenker eller henvisninger til tredje parters nettsteder. Ansvarligheten for disse eksterne innholdene påhviler utelukkende tilbyderen som presenterer disse innholdene. Innehaveren formidler kun tilgangen til bruken av disse innholdene. Ved første gangs sammenknytting med et annet internettilbud, er dets innhold blitt kontrollert med henblikk på om det kan utløse en mulig sivilrettslig eller strafferettslig ansvarlighet. Det utøves imidlertid ingen innflytelse når det gjelder aktuell og fremtidig utforming, innhold eller opphavsrett når det gjelder de lenkede / sammenknyttede sidene. Derfor distanserer innehaveren seg hermed uttrykkelig fra alle innhold i alle lenkede / sammenknyttede sider som har blitt endret etter at lenken ble opprettet.

Det er kun tilbyderen av siden som det har blitt henvist til som står ansvarlig for illegale, feilaktige eller ufullstendige innhold og spesielt for skader som oppstår ut ifra bruk eller ikke-bruk av informasjon fra tredje parter, og ikke den parten som bare har henvist til den respektive publikasjonen.