Note to disclaimer

liability, content and hyperlinks

Treść oferty online
HC24 - zwany dalej "właścicielem" - nie daje gwarancji aktualności, prawidłowości, kompletności, jakości i dostępności w każdej chwili udostępnionych informacji ani też wykluczenia innego rodzaju zakłóceń technicznych. Roszczenia dotyczące odpowiedzialności, które odnoszą się do szkód materialnych lub intelektualnych, które spowodowane zostały na skutek korzystania lub nie korzystania z zaoferowanych informacji wzgl. wykorzystania błędnych i niepełnych informacji są zasadniczo wykluczone, o ile nie istnieje dające się potwierdzić umyślne lub rażąco niedbałe zawinienie ze strony właściciela.

Właściciel zastrzega sobie wyraźnie możliwość dokonywania zmian, uzupełniania, usuwania części stron lub całej oferty bez specjalnego uprzedniego zawiadomienia lub czasowego lub ostatecznego wstrzymania publikacji.

Odsyłacze lub linki
Niniejsza strona internetowa zawiera jako informację również odpowiednio oznaczone linki lub odsyłacze do stron internetowych osób trzecich. Odpowiedzialność za te obce treści spoczywa wyłącznie na oferencie, który udostępnia te treści. Właściciel jedynie pośredniczy w dostępie do użytkowania tych treści. Przy pierwszym powiązaniu z inna ofertą internetową jej treść została sprawdzona pod kątem, czy nie może ona spowodować możliwej odpowiedzialności cywilnoprawnej lub karnej. Nie istnieje jednakże żaden wpływ na aktualne lub przyszłe ukształtowanie, treści lub prawa autorskie stron linków lub stron powiązanych. Dlatego właściciel dystansuje się niniejszym zdecydowanie od wszystkich treści wszystkich stron linków/powiązanych stron, które zostały zmienione po ustanowieniu linku.

Za nielegalne, wadliwe lub niepełne treści, a w szczególności za szkody, które powstają z korzystania lub niekorzystania z informacji osób trzecich, odpowiada wyłącznie operator strony, do której nastąpiło odesłanie, a nie ten, który jedynie odsyła do odnośnej publikacji.